ՆԵՐՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն   հ 17

29.08.2017 թ տեղի ունեցավ թ 185 հիմնական դպրոցի կառավարման խորհրդի նիստ, խորհրդի բոլոր անդամների մասնակցությամբ

Օրակարգում   1. 2016-2017 ուս  տարվա արդյունքների և ներքին գնահատման քննարկում

  1. դպրոցի ներքին կարգապահական կանոնների քննարկում և հաստատում

Լսեցին՝       դպրոցի տնօրեն  Հ. Քարամյանի զեկուցումը օրակարգի հարցերի վերաբերյալ:

Նշվեց, որ 2016-2017 ուստարում դպրոցը կատարել է աշխատանքայի պլանով նախատեսված բոլոր աշխատանքները, պարտուսից դուրս մնացած երեխաներ չկան, առաջադիմությունը կազմել է 100 % , որակը նույնպես բավականին բարձր է, ավելի քան 40%

Սակայն այստեղ առյուծի բաժինը ընկած է տարրական դասարանների վրա, անհրաժեշտ է ակտիվացնել աշխատանքներ միջին դասարաններում: Դպրոցը ակտիվորեն մասնակցել է միջհամայնքային քաղաքային և հանրապետական բոլոր միջոցառումներին: ներքին գնահատման տեսակետից աշխատանքները կարելի է գնահատել բավարար: 2017-2018 ուս տարվա համար մշակվել է ներքին կարքապահակա կանոններ, որը ներկայացվել է մանկավարժական խորհրդի նիստում, որտեղ բոլոր ուսուցիչները ծանոթացել են ներքին կարքապահական կանոններին և հաստատել ստորագրություններով:

Որոշեցին   1. Հաստատել ներքին գնահատման արդյունքները

  1. Հաստատել ներքին կարգապահական կանոնները